Ga naar content
Wij zijn de #1 Microsoft partner van Nederland
header_top_slogan_short
Console Werken bij

Algemene aankoopvoorwaarden

Wortell België Algemene Aankoopvoorwaarden
 

ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens de wijzigingen die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
   
 2. Door het aanvaarden van de bestelling ziet de verkoper af van toepassing van de bepalingen van zijn algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden. zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn.
   
 3. Deze algemene aankoopvoorwaarden maken integraal deel uit van onze contracten of bestellingen. Door het aanvaarden van de bestelling wordt de verkoper geacht ze te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden met uitsluiting van zijn voorwaarden.
   
 4. Elke bestelling moet formeel gebaseerd zijn op een officiële bestelbon voorzien van een geldige handtekening.

Controle

 1. Het is de koper toegestaan op elk ogenblik tijdens de normale werkuren en in gelijk welk stadium van de fabricage de kwaliteit van de gebruikte materialen en stukken te doen controleren en te doen onderzoeken door een of meer daartoe aangestelde gemandateerden.

 2. Het feit dat naar aanleiding van deze controles of onderzoeken geen opmerkingen gemaakt werden, doet niets af van het recht van de koper om het materieel te weigeren als het niet conform is of een zichtbaar of verborgen gebrek vertoont.
   
 3. De verkoper garandeert dat de geleverde goederen en diensten conform de op het ogenblik van de levering geldende regels van de kunst, normen en reglementeringen zijn.
   
 4. Alle materialen, gereedschappen, machines en installaties moeten vergezeld zijn van een certificaat van overeenstemming met de geldende Belgische en internationale reglementering alsook met het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, vooral met betrekking tot de artikelen op het gebied van veiligheid en gezondheid, dit om de doelstelling van het preventiebeleid waarvan sprake in artikel54quater van het ARAB te bereiken.

Levering

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt de levering "delivered duty paid at..." (DDP) volgens de Incoterms, uitgave 2000.

Leveringstermijn of -datum

 1. De in de bestelling voorgeschreven leveringsdatum is de datum van aankomst van de goederen op het gevraagde leveringsadres.

 2. Behoudens uitdrukkelijk tegengesteld beding:- begint de leveringstermijn te lopen vanaf de datum van de bestelbon uitgaande van de koper; is de leveringstermijn of de leveringsdatum bindend.
   
 3. Na de vastgestelde leveringsdatum of ·termijn is de verkoper een forfaitaire schadevergoeding van 2% van de aankoopprijs per dag vertraging verschuldigd met een maximum van 10% van de aankoopprijs en dit zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Op het ogenblik dat dit maximum van 10% is bereikt, wordt artikel 4.4. toegepast.
   
 4. In geval van vertraging in de levering behoudt de koper zich bovendien het recht voor hel contract zonder gerechtelijke tussenkomst te verbreken, waarbij de verkoper uitdrukkelijk akkoord gaat met de koper over hel feil dat het verstrijken van de leveringsdatum de koper dit recht geeft, en dit nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven.
   
 5. Toepassing van bovenstaand beding doet geen afbreuk aan het recht van de koper om in geval van laattijdige levering volledige schadevergoeding te eisen van de verkoper.
   
 6. De koper behoudt zich bovendien het recht voor niet·bestelde of ongevraagd verzonden (bestelbon) goederen alsook goederen die bij aankomst niet conform zijn specificaties worden bevonden, tegen te houden bij de ingang van zijn gebouwen en ze in voorkomend geval aan de verzender te retourneren op diens kosten.

Risico- en eigendomsovergang

 1. De risico- en eigendomsovergang met betrekking tot de goederen en/of het materieel vindt plaats bij de effectieve levering van de goederen op de overeengekomen plaats door de verkoper of door de vervoerder die hij gemachtigd heeft.

Betalingen

 1. De betalingen gebeuren 30 dagen einde maand.
   
 2. Indien de koper niet tijdig zou betalen wegens een van de omstandigheden bepaald in artikel9, dan heeft de verkoper niet het recht hiervoor schadevergoeding te eisen.

Ontvangst van de goederen - Klachten

 1. Onverminderd de toepassing van artikel 8, beschikt de koper over een termijn van 10 dagen te rekenen vanaf de laatste der twee volgende data:
  • de dag van de effectieve levering van de goederen;
  • de ontvangstdatum van de factuur; om reclamaties in te dienen of opmerkingen te maken met betrekking tot de conformiteit of de kwaliteit van de verkochte goederen.

Waarborg

 1. De verkoper verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk kosteloos elk gebrek van de goederen te verhelpen, wat ook de oorzaak of de aard ervan zij, dat vastgesteld wordt gedurende een periode van minimum 1 jaar of langer naargelang van de bestelbon. te rekenen vanaf de effectieve levering.
   
 2. De koper moet worden vergoed voor elk nadeel dat hij door dit gebrek zou geleden hebben.

Bevrijdende omstandigheden

 1. Als bevrijdende omstandigheden gelden alle omstandigheden die zich buiten de wil van een der partijen voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst en de uilvoering daarvan verhinderen zoals onder andere: arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod van deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene grondstoffenschaarste, beperkingen in het energieverbruik, enz.
   
 2. De partij die zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
   
 3. Het ontstaan van een van deze omstandigheden ontslaat zowel de verkoper als de koper van alle aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst.

Bevoegde rechtbanken

 1. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de koper bevoegd.

 2. Indien de koper evenwel eiser is, heeft hij de mogelijkheid de zaak voor een andere rechtbank te brengen die krachtens hel gemeen recht bevoegd is.
   

AANKOOPVOORWAARDEN CONSULTANCY

 1. Alle prestaties worden geleverd in de kantoren van de klant tenzij anders overeengekomen.
   
 2. Indien de opdracht bij Synergics plaatsheeft, zal de consultant een pc ter beschikking hebben.
   
 3. De consultant moet tenminste twee weken voor aanvang van de opdracht de tools die hij nodig heeft voor de uitvoering hiervan doorgeven aan Synergics.
   
 4. Indien van punt één wordt afgeweken zal dit voordien overeengekomen zijn tussen de consultant en de verantwoordelijke bij de klant. Zonder deze voorafgaande goedkeuring, zullen de gepresteerde uren in géén geval uitbetaald worden.
   
 5. Overuren worden enkel uitbetaald indien op voorhand goedgekeurd.
   
 6. Een weekplanning met objectieven en takenlijst wordt 1 week op voorhand overgemaakt aan de klant.
   
 7. Wekelijks zal de consultant een kort overzicht bezorgen van de uitgevoerde taken en deze wordt nadien goedgekeurd door de verantwoordelijke van de klant.
   
 8. De consultant zal dagdagelijks zijn uitgevoerde activiteiten boeken in OmniTracker. Uren die niet ingeboekt werden in OmniTracker zullen ook niet gefactureerd kunnen worden, zelfs al staan ze aangegeven op de timesheet.
   
 9. Een wekelijkse timesheet (volgens template) zal opgemaakt worden.
   
 10. Wekelijks zal de consultant een overzicht bezorgen van de gepresteerde uren aan de verantwoordelijke bij de klant.
   
 11. De uur- of dagvergoedingen zijn ALL-IN, er worden géén extra kosten aanvaard.
   
 12. De facturatie gebeurt maandelijks waarbij elke factuur exact overeenkomt met één kalendermaand.
   
 13. De facturatie gebeurt binnen de 10 werkdagen na de laatste dag van de maand.
   
 14. De klant staat steeds in CC in alle contacten met (mogelijke) leveranciers en derde partijen.
   
 15. De consultant zal een archief opmaken van alle documenten die hij doorkreeg en zelf verstuurde tijdens zijn opdracht bij Synergics alsook van al zijn communicaties betreffende zijn opdracht.